ป้ายกำกับ: กระทรวงแรงงาน

ประกันสังคมเผยสิทธิประโยชน์คุ้มครองผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคได้ดังกล่าว โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอใช้สิทธิการบำบัดทดแทนไต ซึ่งประกอบด้วย 1.การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2.การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร 3. การปลูกถ่ายไต

ประกันสังคมเผยสิทธิประกันตนเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อพิจารณาอนุมติให้ได้รับสิทธิ

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถภึงสิทธิประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง และเมื่อผู้ประกันตนได้รับการพิจารณาอนุมติให้ได้รับสิทธิ สำนักงานประกันสังคมจะส่งตัวผู้ประกันจนไปยังสถานพยาบาลที่ทำความตกลงเพื่อทำการรักษาผู้ประกันตนกรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 10 แห่ง