ป้ายกำกับ: กระทรวงสาธารณสุข

สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติแพทย์-พยาบาลก่อนส่งไปปฏิบัติงานกิจการฮัจย์

กระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนส่งไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

อย.คัดกรองชุดตรวจป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปยังบุคคลอื่น

อย.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการคัดกรองชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี ต้องได้คุณภาพและป้องกันไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อรายใหม่

สธ.มอบหมายให้กรมการแพทย์จัดทีมแพทย์พยาบาลดูแลผู้แสวงบุญในพุทธภูมิ

กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กรมการแพทย์จัดทีมแพทย์และพยาบาลไปดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับบริการในสถานพยาบาลของวัดไทย
ณ สังเวชนียสถาน สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ตามหลักโครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ ระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ

สธ. เตรียมรับมือภัยแล้ง สำรองน้ำให้เพียงพอต่อประชาชน ในช่วงฤดูร้อน

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมรับมือกับฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากกรมอุตุคาดว่า ในปีนี้ประเทศไทยเกือบทุกภาคประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำอาจไม่เพียงพอต่อประชาชน จึงได้หาวิธีเตรียมรับมือและสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอต่อประชาชนทุกพื้นที่ จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ