สธ.มอบหมายให้กรมการแพทย์จัดทีมแพทย์พยาบาลดูแลผู้แสวงบุญในพุทธภูมิ


นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีจะมีพระภิกษุ สามเณร แม่ชี พุทธศาสนิกชนทั้งคนไทยและต่างชาติ เดินทางไปแสวงบุญในช่วงเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ณ สังเวชนียสถาน สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จํานวนมาก

กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมายให้กรมการแพทย์จัดทีมแพทย์และพยาบาลไปดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับบริการในสถานพยาบาลของวัดไทยในช่วงเทศกาลดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยไม่เลือกศาสนาและชั้นวรรณะสร้างความพึงพอใจให้แก่พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั้งคนไทยและต่างชาติเป็นอย่างมากสำหรับปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562

 อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ ระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ นอกจากจะเป็นการปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนางานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 3 ประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ศักยภาพ ด้านการบริการรักษาผู้ป่วยของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศและสนับสนุนการเป็น Medical Hub ของประเทศอีกด้วย

ขอบคุณ
ข่าวสังคม โดย กรมการแพทย์

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก www.facebook.com/กรมการแพทย์

ส้ม