สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติแพทย์-พยาบาลก่อนส่งไปปฏิบัติงานกิจการฮัจย์

     เมื่อวันที่24 เมษายน 2562 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ปี 2562 จำนวน 35 คน ประกอบด้วย แพทย์ 7 คน เภสัชกร 3 คน พยาบาลวิชาชีพ 20 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5 คน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่จะไปปฏิบัติงานในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 7 กันยายน 2562 สามารถให้บริการดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมผู้แสวงบุญได้ตามมาตรฐานสากล

        นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งในปี 2562 มีจำนวน 8,370 คน ได้จัดระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ก่อนเดินทาง โดยอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ฉีดวัคซีน คัดกรองความเสี่ยง สนับสนุนยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย จัดตั้งคลินิกฮัจย์ในสถานบริการสาธารณสุข และอบรมผู้นำกลุ่ม (แซะห์) ให้มีศักยภาพเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขฮัจย์ รวมทั้งให้บริการเชิงรุก ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคถึงที่พักของผู้ประกอบพิธีฮัจย์ นอกจากนี้ ได้จัดระบบดูแลเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อผู้แสวงบุญทุกคนหลังเดินทางกลับภูมิลำเนา

    ไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มี อสม.ฮัจย์ ทำงานร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ช่วยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค ส่งผลให้การเจ็บป่วยและเสียชีวิตของผู้แสวงบุญลดลง โดยตั้งแต่ปี 2550-2561
พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างชัดเจน ในปี 2561 เหลือเพียง 6 ราย หรือลดลง 8 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2550 ที่มีผู้เสียชีวิต 56 ราย  นายแพทย์สุขุมกล่าว

ขอบคุณ
ข่าวสังคม โดย www.pr.moph.go.th
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก https://pr.moph.go.th

 

ส้ม