ประกันสังคมเผยสิทธิประกันตนเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อพิจารณาอนุมติให้ได้รับสิทธิ

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสิทธิประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ต้องได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตว่าผู้ประกันตนเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็ง จากสาเหตุดังนี้ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเรื้องรัง/มะเร็งเม็ดเลือดขาว มัลอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน/มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟบลาสชนิดเฉียบพลัน/มะเร็งต่อมน้ำเหลือง/ไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง/ไขกระดูกผิดปกติ ระยะก่อนเป็นมะเร็ง/มะเร็งไขกระดูกชนิดมัยอีโลม่า และไขกระดูกผิดปกติชนิดเป็นพังผืด     

           ซึ่งในการขอรับสิทธิผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก พร้อมเอกสารการพิจารณา คือ ประวัติการรักษาเกี่ยวกับ โรคมะเร็ง และความเห็นแพทย์ผู้รักษาให้ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้ กำเนิดโลหิต  อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ประกันตนได้รับการพิจารณาอนุมติให้ได้รับสิทธิ สำนักงานประกันสังคมจะส่งตัวผู้ประกันจนไปยังสถานพยาบาลที่ทำความตกลงเพื่อทำการรักษาผู้ประกันตนกรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

           ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 10 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลศรีครินทร์ ขอนแก่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่   ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมได้เหมาจ่ายค่าบริการทาการแพทย์จากสำนักงานประกันสังคมโดยตรง ถ้าเป็นเนื้อเยื่อของตนเองจ่ายให้ในอัตรา 750,000 บาทต่อราย แต่ถ้าเป็นเนื้อเยื่อผู้อื่นที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเหมาจ่ายให้ในอัตรา 1,3000,000 บาทต่อราย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ส้ม