ประกันสังคมเผยสิทธิประโยชน์คุ้มครองผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

      นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสิทธิประโยชน์คุ้มครองผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคได้ดังกล่าว โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอใช้สิทธิการบำบัดทดแทนไต ซึ่งประกอบด้วย

1. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้สิทธิในอัตราไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 4,500 บาท/สัปดาห์ (เดือนละ 18,000บาท) และจ่ายค่าเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท/ ราย ระยะเวลา 2 ปี หากภายในระยะเวลา 2 ปี ผู้ประกันตนมีความจำเป็นต้องเตรียมเส้นเลือดหรือแก้ไขเส้นเลือดฯ จ่ายเพิ่มอีกไม่เกิน 10,000 บาท

2. การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร ให้สิทธิไม่เดือนละ 20,000 บาท แลจ่ายค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกทางช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ในอัตราไม่เกิน 20,000 บาท ในระยะเวลา 2 ปี หากภายในระยะเวลา 2 ปี ผู้ประกันตนมีความจำเป็นต้องวางท่อรับส่งน้ำยาทางช่องท้อง จ่ายเพิ่มอีกไม่เกิน 10,000 บาท

3. การปลูกถ่ายไต ให้ได้รับสิทธิการบริการทางการแพทย์ ก่อน ระหว่าง หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตและรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต

        ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับสิทธิการบำบัดแทนไตต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือสำนักงานประกันสังคม จังหวัดที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิ และในกรณีผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและได้รับสิทธิบำบัดทดแทนไตมาแล้วจากสิทธิอื่น เช่น สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็ยังสามารถใช้สิทธิบำบัดทดแทนไตจากสำนักงานประกันสังคมอย่างตอ่เนื่องอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันสังคมโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

 

ส้ม