ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและบทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เฮโรอีน-กัญชา

ในเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม ได้เปิดเผยข้อมูลประเภทความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและบทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ โดยระบุว่า ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน
ประเภท 2 ยาเสะติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน โคเคอีน ฝิ่นยา
ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยา และมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ผสมอยู่ด้วย ตามหลักเกณณ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
ประเภท 4 สารเคมีใช้ใยในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น อาเซติค แอนไฮไดรด์ อาเซติลคอลไรด์
ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 หรือประเภท 4 เช่น พืชกระท่อม

ประเภทความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ
1.ฐานผลิต นำเข้า ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษ
2.ฐานจำหน่าย หรือมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ
3.ฐานจำหน่าย หรือมีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
4.ฐานเสพยาเสพติดให้โทษ
5.ฐานโฆษณาเพื่อการค้าซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ซึ่งบทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ มีดังต่อไปนี้
เฮโรอีน
– ผู้จำหน่ายหรือมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง น้ำหนักไม่เกิน 100 กรับ จำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึงตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 50,000-500,000 บาท
– เกิน 100 กรัม ประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต
– มีเฮโรอีนไว้ในครอบครองโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท
– ผู้เสพเฮโรอีนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท

กัญชา
– ผู้ผลิต นำเข้าหรือส่งออกยาบ้าเพื่อจำหน่าย มีโทษประหารชีวิต
– มียาบ้าตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป (สารบริสุทธิ์) ถือเป็นการกระทำเพื่อจำหน่ายมีโทษประหารชีวิต
– จำหน่ายหรือครอบครองเพื่อจำหน่ายไม่เกิน 100 กรัม(สารบริสุทธิ์) มีโทษจำคุก 5 ปีถึงตลอดชีวิต และปรับ 50,000 – 500,000 บาท
– เกิน 100 กรัม โทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
– ครอบครองไม่เกิน 20 กรัม โทษจำคุ 1-20 ปี ปรับ 10,000-100,000 บาท
– ผู้เสพโทษจำคุก 6 เดือน – 10 ปี ปรับ 5,000 – 1000,000 บาท

ข้อมูลจาก : กระทรวงยุติธรรม

เหมียวหง่าว