กรมอนามัยสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

      แพทย์หญิงพรรพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยว่าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทย ณ ห้อง ประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ ว่า การพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี เก่งและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศไทย จะต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่ช่วงปฎิสนธิในครรภ์จนอายุ 6 ปี

      ซึ่งเป็นช่วงที่สมองมีการพัฒนาสูงสุดและยังงเป็นรากฐานของการมีคุณภาพของคนอื่นๆหนึ่งอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจึงเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อการสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็กที่มั่นคง และแจกวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกฟรี ก่อนตั้งครรถ์ 3 เดือน เพื่อป้องกันความพิการแต่กำเนิดของลูก เมื่อตั้งครรถ์จะได้รับการตรวจครรภ์ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ ได้รับวิตามินเสริมธาตุเหล็ก ไอโอดีน โฟลิกฟรี จนถึง 6 เดือนหลังคลอด เมื่อทารกคลอดได้กินนมแม่ในห้องคลอดและสนับสนุนให้กินนมแม่ต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน
  

นอกจากนี้ มีการติดตามเด็กในโครงการฯ โดยใช้โครงการฯ โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อตรวจสอบการเข้ารับบริการด้านสุขภาพดังนี้
1) มารดาช่วงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ตามนัดหรือไม่
2) มีการบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูงและจุดกราฟโภชนาการและประเมินพัฒนาการลูกหรือไม่
3) มีการพาลูกไปตรวจสุขภาพ ตรวจพัฒนาการ ฉีดวัคซินตามนัดหรือไม่
4) ได้ใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กอ่านและบันทึก การดูแลสุขภาพของแม่และลูกตามแนวทางการเลี้ยงดูเด็กตามวัยอย่างเหมาะสมหรือไม่
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องและเติบโตเป็นเด็กไทยที่ดี เก่ง และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ

ส้ม